Menu

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo

1.1 Kê khai thông tin cơ bản của người được bảo hiểm

STT Họ và tên Ngày sinh CMND Số tiền bảo hiểm Xóa
01

1.2 Kê khai thông tin chi tiết của người được bảo hiểm

  • Thông tin người được bảo hiểm thứ nhất

1.3 Mã khuyến mạiNhập mã khuyến mại để được giảm giá

1.4 Tổng phí thực thu (miễn VAT)


00.000.000