Menu

Bảo hiểm Tai nạn cá nhân

1.1 Kê khai thông tin người được bảo hiểm

STT Họ và tên Ngày sinh CMND Số tiền bảo hiểm Xóa
01
Lưu ý: Trường hợp trong đoàn có trẻ em (chưa có CMND/Hộ chiếu) thì điền thông tin CMND của người đi kèm. Có thể đánh số CMND/1; CMND/2/ Ví dụ: 0123 19773/2

1.2 Quyền lợi bảo hiểm

Tử vong: Chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm
Thương tật thân thể: Chi trả theo Bảng tỷ lệ thương tật đính kèm theo Quy tắc

1.3 Mã khuyến mạiNhập mã khuyến mại để được giảm giá

1.4 Tổng phí thực thu (miễn VAT)


00.000.000