Menu

Bảo hiểm vật chất ô tô

1.1 Thông tin xe & Tính phí

Chúng tôi không bán sản phẩm này cho xe taxi, xe chuyên dụng, xe đầu kéo, xe bus.

1.2 Phí bảo hiểm phụ

Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe

— Trả đủ 10 triệu đồng/người/vụ

1. Chết vì tai nạn


2. Thương tật
— Theo Bảng tỉ lệ chi trả tiền thương tật

Phí bảo hiểm tai nạn (miễn VAT)

0 VNĐ