Bảo hiểm phúc an sinh

Bảo hiểm phúc an sinh

Top 3 đơn vị bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Bảo lãnh thanh toán viện phí trên hệ thống các bệnh viện liên kết.

Đối tượng bào hiểm dưới 65 tuổi.

 

 

Bảo hiểm phúc an sinh hướng tới đối tượng là người Việt Nam và/hoặc người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam (đang cư trú tại Việt Nam) từ đủ 15 ngày tuổi đến hết 65 tuổi. PTI chi trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện và phẫu thuật điều trị ốm đau, bệnh tật  (không bao gồm tai nạn và thai sản)

Đối tượng tham gia bảo hiểm:

Là người Việt Nam và/hoặc người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam (đang cư trú tại Việt Nam) từ đủ 15 ngày tuổi đến hết 65 tuổi.

Phạm vi địa lý:

Phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Chương trình I – Bảo hiểm tai nạn cá nhân (Lựa chọn tham gia độc lập với chương trình II)

Chi trả trong trường hợp tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, thương tật bộ phận vĩnh viễn và điều trị thương tật do tai nạn

 • Quyền lợi 1: Tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn
 • Quyền lợi 2: Chi phí y tế điều trị thương tật do tai nạn

Chương trình II – Bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật (Lựa chọn tham gia độc lập với chương trình I)

Quyền LỢI CHÍNH

Chi trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện và phẫu thuật điều trị ốm đau, bệnh tật  (không bao gồm tai nạn và thai sản). Bao gồm cácQuyền lợi sau:

 • Quyền lợi 1: Chi phí nằm viện;
 • Quyền lợi 2: Chi phí phẫu thuật;
 • Quyền lợi 3: Chi phí cấy ghép nội tạng;
 • Quyền lợi 4: Chi phí trước khi nhập viện;
 • Quyền lợi 5: Chi phí điều trị sau khi xuất viện;
 • Quyền lợi 6: Chi phí y tá chăm sóc tại nhà;
 • Quyền lợi 7: Trợ cấp ngày nằm viện;
 • Quyền lợi 8: Chi phí vận chuyển;
 • Quyền lợi 9: Trợ cấp mai táng.

Quyền LỢI BỔ SUNG (Chỉ được lựa chọn tham gia khi lựa chọn tham gia chương trình II)

 • Quyền lợi bổ sung 1: Mở rộng phạm vi địa lý đối với chương trình II
 • Quyền lợi bổ sung 2: Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật;
 • Quyền lợi bổ sung 3: Chăm sóc răng;
 • Quyền lợi bổ sung 4: Thai sản và sinh đẻ;
 • Quyền lợi bổ sung 5: Trợ câp thu nhập;
 • Quyền lợi bổ sung 6: Tử vong, thương tật vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật.
HOTLINE 24/7 1900 54 54 75 028 7304 5678 024 7300 5678
BYTY_Trang TrongKM_2019
 • Moca
 • Bảo Hiểm Du Lịch
 • PTI Car 3_2017
 • PTI Home Car
 • Bao Hiem Tinh Yeu
 • PTI Car 5_2017
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
 • Baohiemoto
 • Bảo hiểm hàng hải